osteopatia studia

Czy są niestacjonarne studia podyplomowe osteopatia?

Absolwenci studiów medycznych mają szansę dostać się na studia podyplomowe niestacjonarne Medycyny Osteopatycznej FICO-MUM. Na studia mogą się ubiegać osoby, które legitymują się co najmniej dyplomem licencjata o kierunku fizjoterapia lub dyplomem lekarza. Szansę na dostanie się na ww. studia mają także studenci, będący na 4 roku fizjoterapii lub kierunku lekarskiego.

Jak przebiega rekrutacja na studia podyplomowe osteopatia?

Rekrutacja odbywa się poprzez pobranie ze strony uczelni formularza zgłoszeniowego, wypełnieniu go i przesłaniu drogą elektroniczną na adres uczelni. Obowiązuje wpłata rekrutacyjna (wpisowa) w wysokości 500 zł. Jest ona jednorazowa oraz bezzwrotna. 

Sekretariat studiów podyplomowych osteopatia po otrzymaniu formularza i zatwierdzeniu wpłaty wpisowej przesyła do kandydata wypełnioną umowę. Od tej pory kandydat staje się studentem. Na pierwszy zjazd należy przywieźć ze sobą dyplom ukończenia studiów lekarskich lub fizjoterapeutycznych albo zaświadczenie ukończenia 3 roku studiów kierunku fizjoterapia bądź lekarskiego.

Ile lat trwa nauka i co obejmuje osteopatia studia podyplomowe?

Nauka na osteopatę trwa 4 lata. Przewidziane jest 40 zjazdów, po 10  w każdym roku akademickim. Dziesiąty zjazd zawsze jest egzaminacyjny. Każdy poszczególny zjazd odbywa się w jeden weekend w miesiącu. W roku 2020/2021 w marcu przewidziano dwa zjazdy. Natomiast pierwszy odbędzie się 16-18.10.2020, natomiast ostatni (egzaminacyjny) 9-12.06.2021. Studia obejmują 2000 godzin, z czego 400 przeznaczonych jest na pisanie pracy dyplomowej przez studenta.

Każdy zjazd na osteopatię studia podyplomowe to 3 dni (piątek, sobota, niedziela) i obejmuje on łącznie 30 godzin. Pierwszy rok studiów Medycyny Osteopatycznej obejmuje 22 przedmioty specjalistyczne. Drugi- 20, trzeci- 20 i czwarty- 19. Przedmioty, które będą przewijać się przez wszystkie lata studiów to seminarium dyplomowe oraz techniki tkanek miękkich, neurologia, fizjologia. W ramach przedmiotów strukturalnych, wisceralnych i czaszkowych powtarzające się przedmioty to techniki oraz patologia.

Czy studia podyplomowe osteopatia są płatne?

Jeden rok akademicki to czesne wysokości 13400 zł brutto. Można wpłacić tę kwotę w 2 ratach (na początku września oraz lutego) lub miesięcznie (na początku każdego miesiąca z 10) po 1340 zł. Jest możliwość dofinansowania. W tej sprawie należy skontaktować się z sekretariatem Fico MUM telefonicznie.

Czesne obejmuje: legitymację oraz indeks studenta, uczestnictwo w kursie, materiały praktyczne, opiekę promotora podczas pisania pracy dyplomowej oraz jej obrona. Po uzyskaniu absolutorium oraz po złożeniu napisanej pracy dyplomowej i jej obronieniu wydawany jest dyplom specjalistyczny, uprawniający do piastowania stanowiska osteopaty.

Studia podyplomowe osteopatia mają swoją stronę internetową https://ficomum.org/studia/, na której są wszystkie wskazówki związane z rekrutacją oraz programem nauczania, a także innymi ważnymi informacjami niezbędnymi dla kandydatów oraz studentów.